joi, 1 martie 2018

Săli de clasă pregătitoare


PLANIFICAREA ACTIVITATII DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICA, 5- 23 MARTIE 2018

www.cmbrae.ro

office.cmbrae@rdsmail.ro

Calendar și metodologie înscrieri clasa pregătitoare

Informații detaliate gasiți pe situl www.ismb.edu.
 OMEN 3242

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARAN ŞCOLAR 2018 - 2019

Numărul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil în perioada 01.03.2018–04.05.2018, de luni panăjoi, î intervalul orar 8.00–16.30 ş vineri î intervalul orar 8.00 – 14.30 ;
Extras din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţăântul primar pentru anul şolar 2018-2019, OMEN nr. 3242.23.02.2018:


1. Art. 6-(4) Î cazul î care existăsolicităi de îscriere î clasa pregăitoare a copiilor care îplinesc 6 ani dupădata de 31 decembrie 2018, inspectoratele şolare/unităţle de îvăţăât consiliazăpăinţi privind nevoia de a lua decizii î interesul educaţonal al copilului ş informeazăcăsolicitarea nu poate fi soluţonatădecâ î urma evaluăii dezvoltăii psihosomatice care săateste pregăirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregăitoare. î cazul î care rezultatul evaluăii aratăcădezvoltarea psihosomaticănu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregăitoare, copiii sunt îscriş î grupa mare din îvăţăâtul preşolar. Rezultatul evaluăii nu poate fi contestat.

2. Art. 13 -(8) Unităţle de îvăţăât informeazăpăinţi căordinea î care se programeazătelefonic pentru completarea ş/sau validarea cererilor-tip de îscriere sau î care se prezintăpentru completarea ş/sau validarea cererilor-tip de îscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere ş/sau acordarea unei priorităţ la înscriere.

3. Art. 15. - (1) In momentul prezentăii la unitatea de îvăţăât pentru completarea cererii-tip de îscriere, păinţi sunt informaţ căaplicaţa informaticănu permite înscrierea copilului la mai multe unităţ de învăţăânt.Preşdinte - Comisia Municipiului Bucureşi de înscriere a copiilor în învăţăântul primar

Inspector şolar General Adjunct

Liliana Maria Toderiuc


Criterii specifice de departajare


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27

Nr. 886/ 27.02.2018                                                                       NR. ISMB 4723 /____/27.02.2018


Text Box: AVIZ DE LEGALITATE
Serviciul Juridic al I.S.M.B.
 

 


                       

 

Criterii specifice de departajare

în vederea înscrierii în învăţământul primar,

pentru anul şcolar 2018-2019

aprobate în Consiliul de Administraţie din data de ______.2018

Nr. Crt.
Criteriul specific
Documente justificative
1.
Bunicii sau rude apropiate ale preşcolarului au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii noastre;
Declaraţie părinţi pe proprie răspundere că
minorul se află în grija bunicilor/ rudelor 
apropiate. 
Acte doveditoare ale gradului de rudenie și copie de pe cartea de identitate a acestora;
2.
Preşcolarul a frecventat cursurile grădiniţelor din circumscripţia unităţii noastre şcolare;
Confirmare prin adeverinţă de la grădiniță;
3.
Unul dintre fraţii copilului  a absolvit unitatea noastră şcolară;
Confirmare prin adeverinţă de la școală;
4.
Locul de muncă al părinţilor/al unui părinte/susţinători legal se află în circumscripţia unităţii noastre de învăţământ.
Confirmare prin adeverinţă de la locul de muncă.

DIRECTOR,

VĂTUI SIMONA ALINA