vineri, 24 noiembrie 2017

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
          

  Activitatea de Management :

 

Consiliul de Administraţie , echipa managerială au organizat şi coordonat întreaga activitate desfăşurată  în anul şcolar  2016-2017.

Priorităţile au fost:

 • asigurarea condiţiilor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii (securitatea spaţiului şcolar, obţinerea de fonduri bugetare şi extrabugetare).
 • desfăşurarea unei activităţi de calitate, care să asigure progresul şcolar al fiecărui elev, care să vizeze performanţa continuă( rezultate bune la învăţătură, pregătirea Evaluării naționale la clasele a II-a, aIV-a, a VI-a și aVIII - a, concursuri  şcolare, olimpiade şcolare).
 • Pregătirea Organizării Evaluării Naționale la clasele a II-a, aIV-a, a VI-a și aVIII – a.
 • un loc important l-a avut îmbunătăţirea  activităţii didactice. Lecţia a fost urmărită prin asistenţe de către director şi de directorul adjunct, precum şi prin sistemul de interasistenţe în cadrul ariilor curriculare şi al comisiilor metodice
  Analiza periodică în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral a tuturor compartimentelor. Din multitudinea problemelor pe care echipa managerială le-a avut în atenţie, vom enumera:
   1. Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative.
   2. Lecţia – unitate didactică esenţială în desfăşurarea procesului educaţional.
   3. Asigurarea climatului de ordine şi disciplină în rândul elevilor.
   4. Asigurarea climatului de ordine şi disciplină în colectivul de cadre didactice.
   5. Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative.
   
  S-au constatat următoarele aspecte:
   

 • realizarea încadrării cu cadre didactice.
 • întocmirea orarului şi aprobarea lui în Consiliul de Administraţie.
 • procurarea tuturor documentelor şcolare.
 • redactarea tuturor materialelor de analiză ale Consiliului Profesoral.
 • întocmirea serviciului pe şcoală.
 • procurarea manualelor şcolare.
 • igienizarea grupurilor sanitare.
 • realizarea ambientului corespunzător în sălile de clasă şi în şcoală.
 • exploatarea bazei material.
 • asigurarea burselor şcolare.
 • formarea continuă de specialitate şi în consiliere.
 • întârzierea elevilor la prima oră din motive obiective sau subiective, chiar şi a profesorilor la prima oră.
 • conservatorism în desfăşurarea activităţilor didactice(reticenţa la utilizarea mijloacelor IT).:
 • Potenţialul resursei umane: profesori calificaţi
 • preocupări pentru documentaţia metodică şi ştiinţifică.
 • respectarea planificărilor calendaristice.
 • strategia didactică este în concordanţă cu activităţile didactice alese şi evaluarea continuă realizată de profesor.
 • utilizarea materialelor auxiliare curricular (fişe de lucru).
 • utilizarea mijloacelor IT în lecţie.
 • profesori care nu îşi alcătuiesc proiectul de lecţie (debutanţii).
 • insuficienta preocupare pentru documentarea ştiinţifică şi metodică a tuturor colectivelor de catedră.
 • activităţile organizate în zilele metodice sunt sporadice şi nu vizează noutăţile din domeniul didacticii lecţiei.
 • strategii didactice inadecvate unui sistem modern de învăţământ.
 • responsabilii colectivelor de catedră urmăresc sporadic activitatea profesorilor debutanţi.
 • toate colectivele de catedră au o insuficientă preocupare pentru utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ existente.
 • utilizarea insuficientă a mijloacelor IT în lecţie.
 • lipsa de interes pentru aspectul clasei şi valorificarea insuficientă a momentului organizatoric al lecţiei.
 • -utilizarea mijloacelor didactice IT ineficient.
 • -munca în echipă nu este valorificată.
 • lipsa unei activităţi variate ceea ce conduce  la monotonie, plictisirea elevilor
 • -aceste situaţii s-au regăsit la profesorii tineri lipsiţi de experienţă didactică şi de îndrumare   metodică.
 • activităţile de formare realizate la nivelul consiliului profesoral.
 • activităţile comisiei metodice la nivelul şcolii.
 • participarea la activităţi de formare continuă.
 • suficienţa în activitatea de autoperfecţionare.
 • valorificarea insuficientă a experienţei didactice a profesorilor cu experienţă.
 • absolvenţii  de facultăţi se îndreaptă spre alte domenii de activitate.

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017


 

V.1. Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat şi discipline / domenii cu personal didactic neutilizat / utilizat în alte domenii (supranumerar)

 

            În anul școlar 2016-2017 am funcționat cu o învățătoare necalificată. Am avut cazuri de concediu medical când am fost nevoiți să apelăm la personal didactic din școală și din afara școlii.

 

VI. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare

 

VI.1. Stilul de conducere la nivelul şcolii

 

Conducerea şcolii noastre este asigurată de un Director şi un Director Adjunct. Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie, din care mai fac parte: Directorul Adjunct, două cadre didactice, doi reprezentanți ai părinţilor şi trei reprezentanți ai Consiliului Local și ai Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Liderii de sindicat participă cu statut de observator la întâlnirile de lucru ale Consiliului de Administraţie.

 Fiecare membru al acestuia are atribuţii specifice, trecute în fişa postului, iar hotărârile sunt luate prin vot deschis. Ele sunt comunicate Consiliului Profesoral şi personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

Membrii Consiliului de Administraţie asigură rotaţia la conducere în timpul vacanţelor şcolare.

Pe perioada absenţei directorilor (deplasări în interesul şcolii) atribuţiile sunt preluate prin decizie internă de către membri ai Consiliului de Administraţie.

Eventualele probleme de comunicare sunt rezolvate amiabil prin discuţii interpersonale sau în cadrul Consiliului Profesoral.

Echipa managerială a rezolvat în şcoală orice nemulţumire apărută în rândul părinţilor, elevilor şi personalului şcolii. Între conducerea şi restul personalului şcolii nu au existat probleme de comunicare care să nu poată fi rezolvate amiabil.

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017


II.2. Relaţii comunitare

 

PUNCTE TARI
OPORTUNITĂŢI
- Comisia diriginţilor organizează  întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delicvenţei juvenile.
-  întâlniri cu Consiliul Reperezentanţilor Părinţilor, Comitetele de părinţi pe clasă.
-  dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare,  excursiilor realizate de clase.
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, planetariu, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate, etc, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
-  contact permanent cu asociaţia  „Aurora”- ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate.
-   legături de parteneriat cu Primăria şi diferite ONG-uri.
 
 
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale).
- cererea exprimată de Consiliul elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi.
- schimburi de experienţă în activitatea educativă cu alte şcoli şi grădiniţe din sector.
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017


II. Analiza instituţionala a Şcolii Gimnaziale nr.27

 

                  II. 1  ANALIZA  SWOT  la sfârşitul anului  şcolar  2016-2017  cuprinde următoarele componente:

 

 • Ofertă curriculară
 • Resurse  umane
 • Resurse  materiale  şi financiare
   
   
   

PUNCTE TARI
OPORTUNITĂŢI
v  Colectivele de catedră dispun de toate materialele curriculare (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare-manuale, ghiduri de evaluare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc).
v  Profesorii şcolii au participat la elaborarea de materiale curriculare.
v  Realizarea de activităţi demonstrative la nivelul ariilor curriculare.
v  Preocupare pentru consilierea metodică a profesorilor debutanţi.
v  Opţiunile pentru CDŞ se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei.
v  Personal didactic calificat în proporţie de 99%.
v  Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I şi  II este de 90%.
v  Cadre didactice au performanţe în activitatea didactică ,ce se reflectă în rezultatele elevilor.
v  Relaţiile interpersonale(profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori, etc) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ.
v  Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice(există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora.
v  Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor.
v  Existenţa Cabinetului de Consiliere- beneficiarii fiind elevii, părinţii şi profesorii şcolii.
v  Participare la cursuri de perfecţionare.
v  starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare.
v  existenţa cabinetelor a laboratoarelor pentru anumite discipline.
v  şcoala dispune de fonduri extrabugetare pe care le foloseşte pentru ambientul şcolii şi material didactic.
v  Biblioteca şcolii are un bogat fond de carte.
 
 
v  S-au aplicat „chestionarele de nevoi” pentru  a se identifica oportunităţile de formare a cadrelor didactice-  Cabinetul psihopedagogic al şcolii.
v  Oferta Educaţională oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de cunoaştere.
v  Oferta CDŞ contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
v  CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
v  numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în cadrul comisiilor metodice favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună.
v  varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate  de CCD, ONG, universităţi pentru învăţători, profesori de biologie, limbi străine, educaţie tehnologică.
v  posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice (gradaţie de merit).
v  întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei /şcolii,consultaţiile).
v  parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi,ONG, Biserică Sf.Dumitru).
v  existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti, sala de sport, spaţiu pentru magazin.
 
PUNCTE SLABE
AMENINŢĂRI
v  rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice.
v  conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte ce vizează: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului,etc.
v  biblioteca nu are mobilier suficient pentru fondul nou de carte.
v  materialul didactic este insuficient.
 
 
v  Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor), elevilor.
v  Numărul calculatoarelor din şcoală, în cabinete nu este suficient.
v  Puţini învăţători şi profesori folosesc calculatorul la clase.
v  scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionarea, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor, unii profesori debutanţi).
v  implicarea familiei într-o mică măsură în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
v  responsabilizarea elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.
v  ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura moarală a echipamentelor existente