miercuri, 16 februarie 2011

RAPORT GENERAL... SEMESTRUL I, 2010/2011 (2)

VI.3.2. Inspecţia pentru monitorizare curriculum descentralizat -  inspectorul pentru monitorizare curriculum descentralizat, Neagoe Marioara - 12.01.2011

I. Obiectivele inspecţiei pentru monitorizare curriculum  descentralizat:
      1.  Aplicarea corectă şi eficientă a curriculumului naţional.
       2. Asigurarea concordanţei între curriculum  naţional, CDS,CDL în raport cu nevoile de formare actuale şi cu strategiile de dezvoltare instituiţională.
       3. Existenţa documentelor privind curriculum naţional, CDS şi CDL şi calitatea întocmirii acestora.
       4. Dezvoltarea locală/regională de curriculum.
       5. Centrarea curriculumului pentru dezvoltarea de competenţe cognitive, emoţionale, sociale şi pe remedierea deficienţelor de dezvoltare ale copiilor preşcolari.
       6. Monitorizarea ofertei educaţionale a unităţii.
       7. Sprijinirea, consilierea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de curriculum.
       8. Flexibilizarea curriculumului care să permită cadrelor didactice să aplice strategii de diferenţiere şi individualizare.

   II. Aspecte vizate:
-          Verificarea modului în care este respectat şi aplicat curriculumul aprobat şi valabil la data efectuării controlului.
-          Respectarea Planului de învăţământ pentru nivelul I şi II.
-          Planificarea temelor anuale de studiu obligatorii.
-          Elaborarea corectă a documentelor legale a CDS.
-          Verificarea programei activităţilor opţionale elaborate de profesor şi fişa de avizare a proiectului de programă avizată de inspectorul de specialitate.
-          Verificarea documentelor care atestă calificarea profesorilor în domeniul în care predau opţionalul.
-          Verificarea documentelor care atestă colaborarea cu fundaţii, asociaţii, firme de prestări servicii în învăţământ şi legalitatea acestora (contracte de colaborare, convenţii, donaţii, sponsorizări).
-          Lista auxiliarelor  didactice şi a softurilor educaţionale  utilizate în grădiniţă în anul şcolar 2010-2011, analizată şi selectată în cadrul comisiei metodice a educatoarelor şi validarea lor în consiliul de administraţie.
-          Selectarea propunerilor părinţilor şi ale partenerilor educaţionali privind îmbunătăţirea ofertei educaţionale a unităţii şi flexibilizarea curriculumului.


III.                 Constatări şi recomandări:
    -    În unitatea de învăţământ este respectat Curriculumul pentru educaţie timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6 / 7 ani – aprobat prin Ordinul 5233/2008-Reperele  fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani – aprobat prin Ordinul 3851/2010.
           Se respectă Planul de învăţământ specific tipului de program normal existent în unitate pentru nivelul I şi nivelul II.
           Au fost planificate anuale de studiu obligatorii.
           S-a respectat Notificarea MEC nr. 41545/2000 privind desfăşurarea opţionalelor.
Acestea se desfăşoară în timpul programului de către educatoare.
           Nu a fost realizată lista auxiliarelor didactice.
           La nivelul unităţii de învăţământ există preocupare pentru selectarea propunerilor părinţilor şi ale partenerilor educaţionali privind îmbunătăţirea ofertei educaţionale a unităţii.
           Recomandări:    Realizarea listei auxiliarelor didactice, analizarea şi selectarea acestora în cadrul comisiei metodice a unităţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu