vineri, 24 noiembrie 2017

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
          

  Activitatea de Management :

 

Consiliul de Administraţie , echipa managerială au organizat şi coordonat întreaga activitate desfăşurată  în anul şcolar  2016-2017.

Priorităţile au fost:

 • asigurarea condiţiilor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii (securitatea spaţiului şcolar, obţinerea de fonduri bugetare şi extrabugetare).
 • desfăşurarea unei activităţi de calitate, care să asigure progresul şcolar al fiecărui elev, care să vizeze performanţa continuă( rezultate bune la învăţătură, pregătirea Evaluării naționale la clasele a II-a, aIV-a, a VI-a și aVIII - a, concursuri  şcolare, olimpiade şcolare).
 • Pregătirea Organizării Evaluării Naționale la clasele a II-a, aIV-a, a VI-a și aVIII – a.
 • un loc important l-a avut îmbunătăţirea  activităţii didactice. Lecţia a fost urmărită prin asistenţe de către director şi de directorul adjunct, precum şi prin sistemul de interasistenţe în cadrul ariilor curriculare şi al comisiilor metodice
  Analiza periodică în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral a tuturor compartimentelor. Din multitudinea problemelor pe care echipa managerială le-a avut în atenţie, vom enumera:
   1. Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative.
   2. Lecţia – unitate didactică esenţială în desfăşurarea procesului educaţional.
   3. Asigurarea climatului de ordine şi disciplină în rândul elevilor.
   4. Asigurarea climatului de ordine şi disciplină în colectivul de cadre didactice.
   5. Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative.
   
  S-au constatat următoarele aspecte:
   

 • realizarea încadrării cu cadre didactice.
 • întocmirea orarului şi aprobarea lui în Consiliul de Administraţie.
 • procurarea tuturor documentelor şcolare.
 • redactarea tuturor materialelor de analiză ale Consiliului Profesoral.
 • întocmirea serviciului pe şcoală.
 • procurarea manualelor şcolare.
 • igienizarea grupurilor sanitare.
 • realizarea ambientului corespunzător în sălile de clasă şi în şcoală.
 • exploatarea bazei material.
 • asigurarea burselor şcolare.
 • formarea continuă de specialitate şi în consiliere.
 • întârzierea elevilor la prima oră din motive obiective sau subiective, chiar şi a profesorilor la prima oră.
 • conservatorism în desfăşurarea activităţilor didactice(reticenţa la utilizarea mijloacelor IT).:
 • Potenţialul resursei umane: profesori calificaţi
 • preocupări pentru documentaţia metodică şi ştiinţifică.
 • respectarea planificărilor calendaristice.
 • strategia didactică este în concordanţă cu activităţile didactice alese şi evaluarea continuă realizată de profesor.
 • utilizarea materialelor auxiliare curricular (fişe de lucru).
 • utilizarea mijloacelor IT în lecţie.
 • profesori care nu îşi alcătuiesc proiectul de lecţie (debutanţii).
 • insuficienta preocupare pentru documentarea ştiinţifică şi metodică a tuturor colectivelor de catedră.
 • activităţile organizate în zilele metodice sunt sporadice şi nu vizează noutăţile din domeniul didacticii lecţiei.
 • strategii didactice inadecvate unui sistem modern de învăţământ.
 • responsabilii colectivelor de catedră urmăresc sporadic activitatea profesorilor debutanţi.
 • toate colectivele de catedră au o insuficientă preocupare pentru utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ existente.
 • utilizarea insuficientă a mijloacelor IT în lecţie.
 • lipsa de interes pentru aspectul clasei şi valorificarea insuficientă a momentului organizatoric al lecţiei.
 • -utilizarea mijloacelor didactice IT ineficient.
 • -munca în echipă nu este valorificată.
 • lipsa unei activităţi variate ceea ce conduce  la monotonie, plictisirea elevilor
 • -aceste situaţii s-au regăsit la profesorii tineri lipsiţi de experienţă didactică şi de îndrumare   metodică.
 • activităţile de formare realizate la nivelul consiliului profesoral.
 • activităţile comisiei metodice la nivelul şcolii.
 • participarea la activităţi de formare continuă.
 • suficienţa în activitatea de autoperfecţionare.
 • valorificarea insuficientă a experienţei didactice a profesorilor cu experienţă.
 • absolvenţii  de facultăţi se îndreaptă spre alte domenii de activitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu