miercuri, 13 ianuarie 2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE - 2


CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art 1. Prezentul Regulament de organizare și funcționare prezintă cadrul legal organizatoric în care se desfăşoară activităţile în Şcoala Gimnazială Nr.27.

Art 2. Prezentul Regulament de organizare și funcționare, numit în continuare R.O.F este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii Educatiei Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, aprobat de M.E.N prin O.M. 5115/15.12.2014 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.90/1996 privind protecţia muncii, Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie, cu ordine şi precizări ale M.E.C.T, Codul Muncii (Legea Nr.53/2003) ,Ordinul comun al MAP nr.4703, MI nr.349 si MECT nr. 5016 / 20.11.2002;, precum şi ale Contractului Colectiv de muncă şi ale Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

Art. 3 (1) Şcoala Gimnazială Nr.27, ca unitate de învăţământ, funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a actelor normative elaborate de MECȘ, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a RI.

(2) ROFa fost adoptat de către Consiliul Profesoral, a fost aprobat în Consiliul de Administraţie, fapt ce îi conferă caracter obligatoriu pentru elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială Nr.27., părinţii/tutorii legali ai acestora, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic .

(3) Atât personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, cât şi elevii şi părinţii vor lua cunoştinţă, sub semnătură (proces-verbal) de obligativitatea respectării normelor cuprinse în prezentul regulament. Necunoaşterea conţinutului sau ignorarea deliberată nu absolvă de răspundere şi nu poate fi invocată drept scuză de către personalul de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar, nedidactic, elevi sau părinţi.

(4) Prezentul regulament poate fi modificat, cu o notă bine fundamentată, cu acordul Consiliului Profesoral şi avizul Consiliului de Administraţie sau la apariţia a noi acte normative. Modificările şi/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal, elevilor şi părinţilor în termen de 15 zile.

(5) Acest regulament se aplică în cazul tuturor activităţilor organizate de şcoală, atât în incinta instituţiei şcolare cât şi în locaţiile în care au loc vizite, excursii, tabere, serbări, dar şi pe perioada de deplasare către aceste locaţii.

(6) Prezentul Regulament intern se va aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevilor înscrişi la Şcoala Gimnazială Nr.27, prin prezentarea acestuia în cadrul şedinţelor Consiliului profesoral, prin prezentarea conţinutului acestuia în cadrul şedinţelor cu părinţii, prin transmiterea acestuia pe e-mail şi prin postarea pe site-ul școlii .

(7) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevii şi părinţii/tutorii legali vor semna procese-verbale, din care să rezulte că au luat cunoştinţă de conţinutul Regulamentului şi recunosc faptul că acesta le este pe deplin aplicabil.

(8) Un exemplar al prezentului ROF se va afla în cancelarie , altul la secretariat şi unul la bibliotecă astfel încât orice persoană interesată să-l poată consulta.

(9) Respectarea ROF contribuie la crearea unui climat de muncă, disciplină, responsabilitate şi iniţiativă şi la promovarea unei imagini pozitive a instituţiei în relaţia cu alte instituţii, cu comunitatea educaţională şi socială.

Art 4. Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt următoarele:

(1) Respectarea drepturilor constituţionale precum şi a celor prevăzute de alte norme legale de către toate persoanele ale căror activităţi în cadrul şcolii sunt reglementate de prezentul document;

(2) Respectarea demnităţii persoanei, a principiilor morale şi etice.

Art. 5. Părinţii sunt responsabili pentru abaterile comportamentale ale propriului copil şi trebuie să cunoască şi să accepte regulile de disciplină ale şcolii.

Art. 6. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) În situaţii obiective (ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc.), suspendarea cursurilor şcolare

se poate face, după caz :

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea Consiliului profesoral şi aprobarea Consiliului de administraţie;

b) la nivelul grupurilor de unităţi din municipiul Bucureşti, la cererea Inspectoratului Şcolar General, cu aprobarea MECȘ ,

c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei.

(4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizia directorului unităţii de învăţământ.

 

CAPITOLUL II

 

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2015-2016

Art 7.(1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1),

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016;

Art 8. Anul şcolar începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31 august 2015 șise structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni,14 septembrie 2015vineri, 18 decembrie 2015

În perioada 31 octombrie– 8 noiembrie 2015,clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnăsâmtă, 19 decembrie 2015duminică, 10 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016vineri,5 februarie 2016

Vacanţa intersemestrială sâmbătă,6 februarie 2016duminică, 14 februarie 2016

 

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni,15 februarie 2016vineri,22 aprilie 2016

Vacanţa de primavera sâmtă, 23aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016

Cursuri –miercuri, 4 mai 2016 vineri,24 iunie 2016

Vacanţa de vasâmtă, 25 iunie 2016duminică, 11 septembrie 2016.

 

Art 9. (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:

(2) Şcoala Gimnazială Nr.27. va marca prin manifestări specifice ziua  de 5 iunie – Ziua Învățătorului.

Art 10 . (1) Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016 este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în cadrul Consiliului Profesoral, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Nr.27. şi se aduc la cunoștință părinților.

 (3) În perioada 18 – 22 aprilie 2016 MECȘ organizează etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.

(4) Elevii au obligația de a participa la activitățile propuse de către școală, absențele fiind înregistrate în

catalog la rubrica purtare.

Art 11. (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, până la data de 11 decembrie 2015.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, până la data de 20 mai 2016.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu