miercuri, 13 ianuarie 2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE - 4


CAPITOLUL IV – SIGURANŢA ŞCOLARĂ ŞI CLIMATUL ŞCOLAR OPTIM.

                                 Drepturi, reguli, măsuri și sancțiuni pentru siguranţă și un climat școlar optim

 

Art. 53. Şcoala Gimnazială Nr. 27, ca unitate de învățământ, funcţionează şi aplică în mod activ prevederile regulamentului de ordine interioară şi are dreptul să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile acestuia.

Art. 54. Reguli şcolare generale pentru siguranță și climat optim:(vezi detalierea lor la cap .ELEVII)

(1) Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora, vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă;

(2) Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor;

(3) Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, politicos, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi și cu personalul şcolii, dar şi cu restul cetăţenilor, pentru a contribui la bunul renume al Şcolii Gimnaziale Nr. 27. în comunitate;elevii vor respecta in permanenta regulile si normele de siguranta si protectie in incinta scolii;

(4) Deţinerea, păstrarea şi/sau utilizarea instrumentelor prin care o altă persoana poate fi vătămată, alcool, droguri şi/sau brichete este interzisă în şcoală;

(5) Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală;

(6) Fumatul este interzis în incinta şcolii;

(7) În interiorul şcolii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil etc);

(8) Elevii trebuie să respecte ţinuta vestimentară impusă de şcoală, în urma consultării partenerilor educaționali;

(9) Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.

Art. 55. Măsuri pentru siguranță și climat școlar optim:

(1) Învăţătorii supraveghează elevii până la venirea prof. de religie, ed. fizică şi engleză;

(2) Dacă siguranţa personalului sau/şi a elevilor devine o problemă, conducerea școlii va transmite această

informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor, inspectoratului;

(3) În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona conform legilor în vigoare, va informa poliția și, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un raport adresat poliţiei;

(4) Diriginții informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar;

(5) Comisia de disciplină și comisia de prevenire şi combatere a violenței asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern;

(6) Responsabilul Comisiei de prevenire şi combatere a violenței va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte și/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a intrat în posesia acestor bunuri.

Art. 56. Măsuri disciplinare:

(1)               Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor/învățătorilor, consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administraţie al şcolii cu informarea părinţii/tutorii elevilor.

(2)   Personalul administrativ/auxiliar/nedidactic nu este autorizat să  aplice o sancţiune, dar are dreptul să pună în discuţie comportamentul unui elev;

(3)   Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta aceasta obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii;

(4 )Măsuri disciplinare care pot fi aplicate:

- refacerea unor teme;

- curățarea mizeriei făcute;

- activități gospodarești în școală;

- munca în folosul comunităţii şcolare;

- avertisment/mustrare;

- transferul elevului într-o clasă paralelă sau la o altă unitate de învățământ.

(5) În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii și se va face pe baza declarațiilor date de cei implicați și a rapoartelor întocmite de Consiliul clasei/Comisiile care analizează faptele.

(6) Elevul care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, este consemnat în Caietul de disciplină al clasei. Faptele vor fi aduse la cunoștință dirigintelui și Comisiei de disciplină. Părinții vor fi invitați la școală pentru a lua la cunoștință despre abaterile elevului.

Art. 57. Înregistrarea incidentelor care afectează siguranța și climatul școlar

(1) Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt definite drept incidente toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa cum se prevede prin codul penal.

(2) Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt emise prin procedurile elaborate la nivelul unității de învățământ. Comisia de prevenire și combatere a violenței va monitoriza, prin întocmirea de rapoarte și informări, aceste incidente care vor fi prezentate periodic C.A.

(3) În cazul unor incidente se va realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie şi, eventual ,şcolile implicate.

(4) Părinții elevilor care sunt implicați în incidente vor fi informați despre cele întâmplate, în cadrul unei ședințe a Comisiei de prevenire și combatere a violenței. În cadrul ședinței se vor stabili și modalitățile de intervenție și de monitorizare a cazului.

Art. 58. Prevederi legate de ţinuta vestimentară pentru siguranță și climat școlar optim

(1) Şcoala prevede un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă.

(2).Fiecare elev se va îmbrăca în funcţie de prevederile ROF

(3 ) Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, iar vestimentaţia ofensatoare nu este permisă în interiorul şcolii.

Art. 59. Activităţi şcolare într-un climat de siguranță școlară

(1) Toate activităţile şcolare (concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) aflate în responsabilitatea şcolii se desfășoară în conformitate cu regulile şcolii;

(2) Toate activităţile şcolare organizate de şcoală ori care sunt în responsabilitatea şcolii vor fi aduse la cunoștința părinţilor/tutorilor (direct și/sau prin situl şcolii).

(3) Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi, va fi permisă pentru fiecare dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii.

(4) În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament.

(5) Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă elevilor.

Art. 60. Accesul vizitatorilor și siguranța școla

(1) Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.

(2) Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca făcând parte din personalul școlii, au acces conform procedurii emise.

(3) Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabilă procedura.

(4) Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu și-au anunţat prezența.

(5) Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie apreciat de conducerea şcolii, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.

Art. 61. Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore.

Pentru a preveni lipsa nepermisă  de la ore, precum şi parăsirea şcolii înainte de încheierea cursurilor, şcoala dispune de o politică şi un Protocol absenţe. (vezi Cap. ELEVII) Protocolul indică modul în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni, astfel încât să se mențină un climat de siguranță școlară optim.

Art. 62. Libertatea de exprimare a opiniei și necesitatea de a asigura un climat școlar optim.

(1) Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. Aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.

(2) Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o sesizare dirigintelui și/sau conducerii școlii.

 

CAPITOLUL V. Partenerii educaționali

 

Secţiunea 1- PĂRINŢII


Art. 63. Părintele/tutorele legal al preșcolarului/elevului are dreptul să decidă referitor la unitatea de învăţământ preuniversitar unde va studia preşcolarul/elevul.

Art. 64. (1) Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

(2)               Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil și la activitățile derulatede școală.

Art. 65. (1) Părintele/tutorele legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar numai în unul din următoarele cazuri:

a)                 a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar;

b)                 desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

c)                  depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar;

d)                 participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar.

(2)               Pentru orice altă situaţie neprevăzută care necesită prezenţa părintelui, Consiliul de administrație are obligaţia stabilirii procedurilor de acces a părinţilor în școală.

Art. 66. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

(2)               Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.

Art. 67. Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape:

a)                 discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;

b)                 discuţie amiabilă cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte;

c)                  solicitarea către director a unei comisiei de mediere;

d)                 discuţie amiabilă cu directorul școlii;

e)                  cerere scrisă adresată conducerii Şcolii 27.


Art. 68.(1) Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele legal are obligația, de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2)               Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezența părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar/preșcolar cu nume, dată și semnătură.

(3)               Părintele/tutorele legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor ce se constituie în patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

(4) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor au şi următoarele obligaţii:

a) prin semnarea declaraţiei prin care acceptă conţinutul prezentului Regulament declară că au luat la cunoştinţă de regulile de disciplină ale Şcolii Gimnaziale  Nr. 27 şi îşi asumă obligaţia de a supraveghea în mod activ asupra aplicării prezentelor norme de către copiii lor.

b) se vor prezenta la fiecare şedinţă cu părinţii sau discuţie cu învăţătorul/dirigintele, la care sunt solicitaţi sau la consultaţii.

c) vor verifica cel puţin lunar carnetul de note al copilului lor,

d) au obligaţia de a prezenta toate documentele solicitate de şcoală,

e) părinţii vor respecta programul şcolii;

f) părinţii nu trebuie sa întrerupă programul şcolar, mesajele urgente se vor transmite prin profesorul de serviciu atunci când profesorul/invăţătorul responsabil al clasei este implicat în activitatea educaţională de la clasă;

g) părinţii vor folosi un limbaj formal, civilizat, în dialogul cu personalul didactic şi nedidactic al şcolii;

g) Părintelui aflat în stare de ebrietate sau în orice altă stare fizică care ar pericliteaza siguranţa fizică a elevilor nu i se va permite preluarea elevului sau intrarea în şcoală.

Art. 69. (1) Se interzice oricăror părinţi/tutori legali agresarea de orice fel (fizică, psihică, verbala etc.), a elevilor sau a personalului Şcolii Gimnaziale Nr.27.

(2) Conducerea școlii îşi rezervă dreptul de a anunţa autorităţile competente (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Autoritatea Tutelară a sectorului 2 sau Secția de poliţie), dacă un părinte nu îşi exercită corect dreptul părintesc de creştere a elevului.


Art. 70. (1) Adunarea generală a părinţilor elevilor clasei este constituită din toţi părinţii/tutorii legali ai elevilor.

(2)               Adunarea generală a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei are atribuţii de decizie referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a școlii, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor .

(3)               În adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual,în scopul îndrumării/sprijinirii lui, de catre învățători/diriginți/consilierul școlar numai în prezenţa părintelui/tutorelui legal al elevului respectiv.

Art. 71. Adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei se convoacă de către profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte împreună cu preşedintele comitetului de părinţi al clasei, cel puţin de două ori pe semestru  sau ori de câte ori aceştia  consideră necesar.


Art. 72. (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi/tutori legali al clasei.

(2)               Comitetul de părinţi al clasei se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.

(3)               Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi/tutori legali al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4)               Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte ;

(5)               Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art. 73. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:

a)      pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor/tutorilor legali, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor/ tutorilor legali prezenţi;

b)      sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe și activităţi educative extraşcolare;

c)      sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;

d)      atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;

e)      sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi profesorii pentru învăţământul primar /diriginţii şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ preuniversitar.

f)        sprijină unitatea de învăţământ preuniversitar şi diriginţii în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională;

g)      se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare;

h)      prezintă semestrial, adunării generale a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei, justificarea utilizării fondurilor.

Art. 74. Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă părinţii/tutorii legali clasei în relaţiile cu conducerea unităţii de școlare şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

Art. 75. (1) Comitetul de părinţi al clasei poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei propunând în adunarea generală a clasei o sumă necesară acoperirii acestor cheltuieli.

(2)               Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută comitetului de părinți ai clasei. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ preuniversitar nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi.

(3)               Contribuţia prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.

(4)               Contribuţia prevăzută la alin. (1) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi al clasei, fără implicarea cadrelor didactice.

(5)               Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6)               Se interzice iniţierea, de către unitatea de învățământ preuniversitar sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.


Art.76. (1) La nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 27 funcţionează Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27 .

(2)                Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27 este compusă din preşedinţii comitetelor de părinţi/tutori legali ai fiecărei clase.

(3)               Asociațiile de părinți cu personalitate juridică își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înființare, organizare și funcționare.

Art. 77. (1) Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27 îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2)                Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27 desemnează reprezentanţii părinţilor în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ preuniversitar .

(3)               Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27decide prin vot deschis, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(4)                Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27 se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament intern; regulamentul este avizat de consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali, prin majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

(5)               Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte instituţii.

(6)               Preşedintele prezintă, anual, raportul financiar consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art. 78. Asociația părinţilor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 27 are următoarele atribuţii:

a)      propune școlii discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

b)      identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al școlii modul de folosire a acestora;

c)      sprijină parteneriatele educaţionale dintre școală şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;

d)      susţine școala în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenței în mediul şcolar;

e)      promovează imaginea școlii în comunitatea locală;

f)        se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

g)      susţine școala în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

h)      susţine conducerea școlii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;

i)        colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

j)        sprijină conducerea școlii în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

k)      susţine școala în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

l)        propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu ;

m)    se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice.

n)      sprijină conducerea școlii în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

o)      are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.

p)      susţine conducerea școlii  în organizarea şi în desfăşurarea de programului „Școala după şcoală”.

Art. 79. (1) Asociaţia de părinţi a școlii poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a)      modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, a bazei materiale şi sportive;

b)      acordarea de premii şi de burse elevilor;

c)      sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d)      acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e)      alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ preuniversitar sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

(2)               Fondurile colectate în condiţiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.


Art. 80 (1) Şcoala Gimnazială Nr.27 încheie cu părinţii/tutorii legali, în momentul înscrierii preşcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul școlii.

(3) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşază contractului educaţional.

Art. 81. Contractul educaţional se încheie în două exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi îşi produce efectele de la data semnării.


Secțiunea 2. Şcoala şi comunitatea.

Parteneriate/protocoale între Şcoala Gimnazială Nr. 27 şi partenerii educaţionali

Art. 82. Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea optimizării activităţii şcolii.

Art. 83. Şcoala Gimnazială Nr.27 poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 84. Şcoala Gimnazială Nr.27, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile locale şi alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea, pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Art. 85. Şcoala Gimnazială Nr. 27, în conformitate cu legislația în vigoare, poate iniția, în parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin decizia consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul "Şcoala după şcoală". Parteneriatul se poate realiza și cu organizaţii nonguvernamentale, cu preocupări în domeniu.

Art. 86. (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi/programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ preuniversitar.

(2)               Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.

(3)               Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării şi respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru asigurarea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii;

Art. 87.(1) Şcoala Gimnazială Nr. 27 încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii.

(2)               Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)               În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului școlii, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

(4)               Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare

(5)               Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar .

Art. 88. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane sau instituţii/organizaţii care intră în contact cu instituţia de învăţământ preuniversitar.

Art. 89. (1) În cadrul sedinţei de la începutul fiecarui an şcolar, profesorul diriginte/ învățătorul va prezenta Regulamentulde Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, şi cel târziu, la a doua şedinţă din luna octombrie va prezenta şi ROF (după ce Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost aprobat în Consiliul Profesoral). Cu aceste ocazii se va întocmi un proces-verbal de luare la cunostinţă, care va fi semnat de către fiecare părinte .

(2)      Profesorii diriginţi au obligaţia organizării de şedinţe cu părinţii elevilor cel puțin de două ori pe semestru, graficul de şedinţe va fi prezentat şi conducerii şcolii, directorul având drept de a participa la aceste şedinţe. Dirigintele va anunţa agentul de pază ori de câte ori organizează şedinţă şi îi va înmâna lista cu numele părinţilor elevilor participanți ( cu scopul supravegherii identităţii persoanelor care intră în şcoală în aceste situaţii). Procesele- verbale încheiate cu această ocazie vor fi predate responsabilului Comisiei diriginţilor.

(3) Conducerea școlii va organiza de minimum 2 ori pe an Şedinţa cu părinţii pe şcoală, la care este obligatorie prezenţa Comitetului de părinţi al fiecărei clase. Pentru aceasta, părinţii vor fi informaţi de către profesorii diriginţi în scris/telefonic cu minimum 3 zile înainte.

(4) Diriginţii implică în activităţile extracurriculare și pe părinţii elevilor.

Art. 90. (1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de niciun părinte;

(2) Părinţii pot asista la orele de curs numai pe baza invitaţiei transmise de către învăţător/diriginte;

(3) Fotografierea/înregistrarea activităţii didactice şi a oricăror alte activităţi desfăşurate în spaţiile şcolare ale şcolii poate fi făcută numai cu acordul directorului şi al cadrului didactic care susţine activitatea respectivă.

 

CAPITOLUL VI. EVALUAREA

Secţiunea 1 – Evaluarea rezultatelor elevilor

Art. 91. (1) Scopul evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea;

(2) La început de an şcolar se elaborează teste iniţiale. Profesorul discută testele cu elevii şi dă toate detaliile cu privire la modul de acordare a punctajului sau a modului de corectare.Rezultatele vor fi analizate şi interpretate . Comisiile/ profesorii  vor propune planuri de remediere .Părinţi elevilor semnează testele iniţiale după ce au fost analizate în cadrul sedinţei cu părinţii. Părinţii pot cere informații despre itemi/bareme/note legate de aceste teste. Notele de la testele iniţiale sunt un indiciu pentru elev, părinte şi profesor vis a vis de cunostinţele accumulate de elev.

(3) Subiectele la lucrările scrise semestriale vor fi elaborate de fiecare profesor pentru clasele la care predă; ele vor avea un nivel de dificultate gradat şi vor avea înscris punctajul corespunzător fiecărei cerinţe..

(4) Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul fiecărui semestru.

(5) Toate testele date de profesori trebuie să se regăsească în mapa profesorului pentru a putea fi consultate în cazul unor contestaţii.

(6) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin calificative - foarte bine, bine, suficient sau insuficient în învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10 în învăţământul gimnazial.

(7) Numărul de calificative / note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore de curs pe saptămână prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână la care numărul minim de note/calificative este de două;

(8) La sfârşitul semestrului elevul poate solicita max. două note pentru remedierea situaţiei şcolare.

(9) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă / un calificativ în plus (în ultimele două saptămâni ale semestrului) faţă de numărul prevăzut la alin. 7 al prezentului articol.

Art. 92. (1)Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului în perioada prevăzută de structura anului şcolar;

(2) Notele la teză se analizează cu elevii într-o oră sau două.

(3)Tezele sunt documente oficiale şi se păstrează în şcoală. Părintele poate solicita vizualizarea tezelor în ora de consultaţii fixată de profesorul disciplinei în cauză.

Art. 93. (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în cazuri excepţionale în vacanţele şcolare, conform prevederilor MEN.

(2) Funcţie de rezultatele evaluărilor, la sfârşitul anului şcolar elevii sunt premiaţi după cum urmează:

a) în învăţământul primar primesc diploma de excelenţă elevii din clasele I şi a II-a care au toate calificativele obţinute pe parcursul anului şcolar şi toate mediile de Foarte Bine (FB), precum şi elevii din clasele a III-a şi a IV-a care au obţinut maxim 2-3 calificative de Bine (B ) pe parcursul anului şcolar şi au toate mediile de Foarte Bine ( FB ). Ceilalţi elevi primesc diplome pe domenii în funcţie de rezultatele obţinute la clasă şi în afara acesteia;

b) în învăţământul gimnazial, funcţie de media generală anuală obţinută, elevii sunt recompensaţi în ordine descrescătoare, cu premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea şi menţiune, cu condiţia ca acesti elevi să fi avut media zece la purtare. Se acordă mai multe premii de aceeaşi valoare doar dacă elevii respectivi au mediile generale egale.

c) Şeful de promoţie va primi diploma de onoare a şcolii;

Art. 94. Instrumentele de evaluare pot fi:

a) lucrări scrise predictive/iniţiale (aplicate la începutul anului şcolar), formative (aplicate pe parcursul semestrelor), sumative (aplicate la finalul unităţilor de învăţare), sumative finale (aplicate la finalul semestrelor/anului şcolar);

b) activităţi practice;

c) referate ştiinţifice şi proiecte;

d) interviuri;

e) portofolii-

f) alte instrumente de evaluare stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de MEN.

Art. 95. (1) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării.

(2) Contestaţia se adresează în scris conducerii şcolii, care are obligaţia de a analiza situaţia pentru soluţionarea contestaţiei; directorul poate desemna pentru reevaluare a competenţelor elevului un învăţător/ profesor de specialitate care nu predă la clasa respectivă.

(3) Probele orale nu se contestă.

Art. 96. Elevii susţin în cadrul şcolii evaluare naţională:

a) la finalul clasei a II-a, se organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale:

scris – citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea  planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor/ elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului;

b) la finalul clasei a VI-a, se organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare (va cuprinde limba română şi limba modernă 1 – limba engleză), matematică şi ştiinţe. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului;

c) la finalul clasei a VIII-a, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor având următoarele probe: o probă scrisă la limba şi literatura română; o probă scrisă la matematică şi o probă scrisă şi orală la o limbă de circulaţie internaţională (numai pentru acei elevi care doresc să se înscrie în cadrul repartizării computerizate la licee cu predare bilingvă a respectivei limbi moderne). Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.

d) Profesorii efectuează ore de pregătire suplimentară/consultaţii, pentru aceste examene .

Art. 97. (1) Portofoliul educaţional al elevului cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale;

(2) Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării pe întregul parcurs al educaţiei formale a elevului; formarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.

 

Secţiunea 2 – Încheierea situaţiei şcolare

Art. 98. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu sunt declaraţi amânaţi semestrial sau anului.

(2) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev;

(3) Mediile semestriale şi anuale se calculează conform legislaţiei în vigoare.

Art. 99. (1)Părinţii elevilor scutiţi de efort fizic au obligaţia de a anunţa în scris dirigintele clasei sau profesorul de educaţie fizică despre acest lucru şi să transmită acestora actele doveditoare procurate de la medicul specialist înainte de începerea orei de educaţie fizică;

(2) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical;

 (3) Elevii scutiţi medical nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport,având insă încălţăminte adecvată pentru sala de sport. Absenţele lor de  la aceste  ore  se consemnează în catalog .

Art. 100. (1) Sunt declaraţi ,,amânaţi’’ elevii care au acumulat un număr mare de absenţe motivate, dacă acestea depăşesc 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective.

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se face într-o perioadă stabilită de către conducerea şcolii, înaintea sesiunii de corigenţe;

(3) Sunt declaraţi ,,corigenţi’’ elevii care obţin medii anuale mai mici de cinci/ calificativul insuficient la disciplina de studiu;

(4) Sunt declaraţi ,,repetenţi’’:

a) elevii care au obţinut medii anuale mai mici de cinci/insuficient la mai mult de două discipline de învăţământ;

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de şase;

c) elevii corigenţi care nu au promovat examenele de corigenţă;

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare;

(5) în ciclul primar repetenţia apare numai după clasa a II-a.(este introdusă începând cu clasa a II-a)

Art. 101. Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în cadrul ședințelor de la finalul semestrului/anului școlar (promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, elevi cu note scăzute la purtare mai mici de şapte sau cu un calificativ mai mic decât B (bine).

 

 

CAPITOLUL VII -ELEVII

Secţiunea 1 - Dobândirea calităţii de elev

Art. 102. (1) Înscrierea la Şcoala Gimnazială Nr. 27 este necondiţionată de naţionalitate, gen, religie sau alt criteriu discriminatoriu.

(2) Calitatea de elev se dobândeşte prin:

a) depunerea la secretariat a cererii de înscriere completată de către părinte/ susţinătorul legal la nivelul

primar şi gimnazial;

b) completarea fişei de înscriere;

c) depunerea la secretariatul şcolii a unei copii după certificatul de naştere al elevului;

d) depunerea la cabinetul medical al şcolii a fişei / dosarului medical al elevului;

(3) Este aprobată înscrierea sau transferul la Şcoala Gimnazială Nr. 27 ţinând cont de următoarele:

- limita maximă a efectivelor la clase (respectând limita maximă admisă de prezentul regulament a numărului de elevi la clasă), respectând prevederile LEN și metodologiile elaborate deMECȘ

- respectarea perioadelor de înscriere/transfer (începând cu luna ianuarie și se finalizează în momentul ocupării tuturor locurilor);

- situaţia şcolară a elevului să fie încheiată şi promovată la toate disciplinele.

(4) La solicitarea de transfer de la Şcoala Gimnazială Nr. 27 părinţii vor depune la secretariatul şcolii cererea de transfer cu 30 de zile înainte de efectuarea propriu-zisă a transferului şi se vor achita obligaţiile contractuale restante, dacă ele există.

 

Secţiunea 2 - Exercitare calităţii de elev

Art. 103. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile şcolare şi extraşcolare ale şcolii;

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către fiecare învăţător/profesor care consemnează obligatoriu, fiecare absenţă în catalogul clasei.

Art. 104. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motívate;

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverinţă eliberată de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar;

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar;

c) cererea scrisă a părintelui/ tutorelui legal al elevului, adresată directorului şi aprobată de acesta, în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele clasei. Părintele/tutorele legal poate solicita motivarea absenţelor pentru cel mult 5 zile pe semestru.

(3) Motivarea absenţelor se face doar de către învăţător sau diriginte în ziua prezentării actelor justificative de către parintele/tutorele legal.

(4) Părintele /tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător, diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza medicului de la cabinetul şcolar care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

(8) Directorul/dirigintele motivează absenţele elevilor care participă la diverse competiţii sau concursuri şcolare prevăzute în Calendarul MEN.

 

Secţiunea 3- Drepturile elevilor

Art. 105. (1) Nicio activitate organizată de, sau în şcoală, nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor;

(2) În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită.

(3) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de către şcoală,

(4) Elevii pot participa la concursurile școlare organizate de către şcoală.

(5) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică din şcoală.

(6) Elevii pot fi evidenţiaţi, au dreptul să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;

(7) Elevii pot redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii; în cazul în care acestea afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, prestigiul şcolii, directorul şcolii suspendă editarea şi difuzarea acestor publicaţii.

(8) În şcoală se constituie Consiliul reprezentativ al elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă şi care funcţionează după un regulament propriu avizat de conducerea școlii.

(9) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul şcolii.

(10) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală la

cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului.

(11) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală contravine principiilor statutare ale şcolii, directorul poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

 

Secţiunea 4 – Îndatoririle elevilor

Art 106. (1) Elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 27 au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti corespunzător pentru fiecare disciplină de studiu, de a respecta recomandările primite pe parcursul orelor de la cadrele didactice de specialitate şi de a-şi însuşi cunoştintele prevăzute de programele şcolare.

(2) Elevii au obligaţia de a avea la ore caiete, cărţi şi orice alt material de lucru solicitat de profesor şi necesar desfăşurării în bune condiţii a actului de predare învăţare; lipsa nejustificată repetată a acestor materiale necesare orelor de curs se aduce la cunoştinţa părinţilor .

(3) Elevii au obligaţia de a intra la timp la ore şi de a nu părăsi clasa fără permisiunea profesorului.

Art. 107. (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, vizat pe anul în curs, să-l prezinte profesorului/ învăţătorului pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare privind situaţia şcolară.

(2) Elevii au obligaţia de a prezenta părinţilor testele de evaluare susţinute în cadrul orelor de curs pentru informarea acestora şi de a le returna şcolii cu semnătura părinţilor.

Art. 108. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul regulament;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului;

g) legile interne elaborate şi aprobate în cadrul Consiliului reprezentativ al Elevilor.

Art. 109. (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara ei şi o ţinută şcolară decentă în timpul cursurilor.

(2) Elevii sunt obligaţi să poarte zilnic ţinuta obligatorie:

(3) Referitor la vestimentaţia elevilor,ţinuta şcolară obligatorie este compusă,în funcţie de anotimp, din:

a) vara:

-cămaşă/tricou alb(ă) , cu mânecă scurtă;

-băieţi: pantalon/ jeans (albastru,negru- lung).

-fete: fustă midi/pantalon într-o singură culoare din ţesătură tip stofă sau jeans (albastru,negru)

b) iarna:

-cămaşă/tricou alb(ă), , cu mânecă lungă;

-băieţi: pantalon/jeans( gri,albastru,negru- lung)

-fete: fustă midi/ pantalon într-o singură culoare din ţesătură tip stofă sau jeans(gri albastru,negru)

- peste cămaşă/tricou se poate purta un pulover/hanorac de culoare bleumarin sau alb .

(4) Încălţămintea elevilor trebuie să fie sobră, fără toc mai mare de 2 cm, să nu aibă design strălucitor. Este exclusă încălţămintea tip papuc sau tip sport cu role.

(5) Este interzis elevilor să poarte obiecte de podoabă (cercei la băieţi, mai mulţi cercei sau cercei

voluminoşi la fete, gablonţuri), piercing-uri.

(6) Sunt interzise tatuajele corporale.

(7)Este interzisă  oja pe unghii şi fardul cosmetic la elevele claselor V-VIII .

 (9)Este interzis ca elevii să poarte pantaloni tip jeans cu tăieturi,crăpături,găuri

(10)Este interzisă purtarea de colanţi (consideraţi ca pantaloni).

(11)Este interzisă purtarea pantalonilor cu talie joasă (care expun la vedere lenjeria).

Art. 110. Referitor la efectuarea serviciului pe şcoală,elevii au următoarele obligaţii:

a.să ia temele de la colegi în ziua în care au fost de serviciu şi să se pregătească pentru cursurile de a doua zi;

b.să vină la serviciul pe şcoală cu 10-15 minute înainte de începerea cursurilor;

c. să poarte ţinuta vestimentară regulamentară;

d. să completeze tabelului zilnic cu absenţii fiecărei clase,

e. să informeze profesorul de serviciu sau  directorul asupra unor nereguli care ar putea afecta desfăşurarea cursurilor.

f. elevii de serviciu nu au voie să dispună măsuri proprii şi nici nu poartă răspunderea în cazul unor situaţii speciale, ei fiind doar observatori cu rolul de a ţine legătura permanent cu profesorii, agentii de pază şi conducerea şcolii; Punctul  de serviciu pentru elevi este situat la parter .

g. elevii de serviciu nu au voie să părăsească postul fără acordul profesorului de serviciu;

 

Art. 111. Obligaţiile elevilor. Se interzice elevilor:

a) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (să trântească sau să forţeze uşile claselor şi ale toaletelor, să distrugă tencuiala şi zugrăveala pereţilor, să se urce pe scaune, să se urce pe bănci, să le mâzgălească sau să le producă daune, să deterioreze perdelele etc.) , să distrugă materialele didactice;

b) să intervină în reţeaua electrică indiferent de tipul manevrei;

c) să alerge, să sară în clasă, pe coridor sau pe scările şcolii, să se aplece peste geamuri atunci când acestea sunt deschise, să urce pe pervazuri;

d) să părăsească clasa fără permisiunea învăţătorului/profesorului;

e) să părăsească incinta instituției de învățămînt în timpul programului şcolar, decât în situaţiile menţionat;

f) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor lezează moral sau contravin principiilor statutare ale şcolii – cărţi, reviste, filme sau alte materiale neadecvate vârstei, materiale care cultivă violenţa şi intoleranţa;

h) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

i) să aducă în incinta şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, obiecte tăioase, ascuţite sau materiale inflamabile, jucării cu potenţial de rănire;

j) să adreseze cuvinte jignitoare elevilor,profesorilor, părinţilor sau angajaţilor scolii;

k) să utilizeze un limbaj injurios în incinta instituţiei de învăţământ sau în alte locaţii unde se organizează activităţi educative;

l) să aibă un comportament provocator şi indecent;

m) să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului școlar;

n) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau personalului școlii;

o) să împingă sau să lovească vreun elev al şcolii sau orice altă persoană aflată în instituţie;

 p) să utilizeze bunuri ale colegilor fără permisiunea acestora;

q) să organizeze acţiuni ce împiedică desfăşurarea activităţii şcolii sau să producă panică în rândul elevilor şi cadrelor didactice;

r) să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor;

s) să deranjeze bunul mers al procesului de învăţare prin comportamente neadecvate;

t) să practice jocuri de noroc, să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi ţigări în perimetrul şcolii; în şcoală fumatul este interzis!

u) să distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, condica clasei, etc. Se interzice accesul elevilor la cataloage.

v) să introducă în  instituţie sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante, materiale pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii), ş.a. care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi;

w) este interzis elevilor să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală;

x) să lipsească de la efectuarea serviciului pe şcoală, conform planificării;sunt exceptate situaţiile motivate medical.

 

 

 

Secţiunea 5– Recompensarea elevilor

Art. 112. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:

(a) evidenţierea în faţa colegilor clasei;

(b) evidenţierea în cadrul paginii web a şcolii;

(c) premii, diplome, medalii, cupe;

(d) elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară vor fi recompensaţi conform R.O.F.U.I.P.;

(e) Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a VIII-a cu cea mai mare medie a tuturor anilor, cu condiţia să aibă media 10 (zece) la purtare în toţi cei 4 ani de gimnaziu.

 

Secţiunea 6– Sancţiunile aplicabile elevilor

Art. 113. În cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.27 sanctionarea elevilor nu este un scop în sine. Sanctionarea se va aplica pentru remedierea unor comportamente defectuoase, acordîndu-se sansa celui sanctionat de a-şi remedia comportamentul astfel dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproșabil pe o perioada de cel puțin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii se poate anula sau dimnua la cererea elevului/parintelui/tutorelui, având acordul celui care a aplicat sancţiunea și aprobarea Consiliului Profesoral/Consiliului de Administratie.

Art. 114. (1) Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.

(2)   Personalul auxiliar şi nedidactic nu este autorizat  să aplice o sancţiune, dar au dreptul să pună în discuţie comportamentul unui elev .

(3)   Elevului care împiedica desfăşurarea în bune condiţii a orei i se aplică măsurile art. 56. Elevul va lucra individual, după un plan stabilit de profesor, care poate solicita: completarea caietului de clasă, completarea caietului de teme, recuperarea lecţiilor pierdute, curățarea mizeriei făcute, munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie, munca în folosul comunităţii şcolare. Nerespectarea acestor sarcini conduce către sanctiuni mai grave, conform ROF.

(4)   Profesorul care a aplicat o măsură disciplinară va întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte/director. Dirigintele va informa părintele. La fiecare două abateri se scade un punct la purtare elevului în cauză.

Art. 115. Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 27. care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv R.O.F., vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a)     observaţia individuală (constă în dojenirea elevului; sancţiunea se aplică de diriginte/director și nu atrage şi alte măsuri disciplinare);

b)     mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa Consiliului clasei/ Consiliului profesoral/Consiliului de administraţie (constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atragându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă; sancţiunea se aplica la propunerea învăţătorului/profesorului diriginte sau directorului şi este însoţită de scăderea notei la purtare);

c)     mustrare scrisă (constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea Consiliului clasei sau a directorului, de către profesorul diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură; sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului; sancţiunea se consemnează în raportul Consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare).

d)     mutarea disciplinară la o clasa paralelă (se aplică prin înmânarea în scris a sancţiunii de către diriginte/învăţător şi director părintelui sub semnătură; sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol).

e)     mutarea disciplinară la altă şcoală.

Art. 116. (1) Regulile şcolii au la bază considerente legate de siguranţa individului, de respectul acestuia pentru semeni şi proprietate; ele sunt stabilite împreună cu elevii, explicate şi discutate cu aceştia, în scopul înţelegerii, acceptării şi adoptării acestora.

(2) Orice sancţiune acordată elevului este proporţională cu greşeala comisă. Elevul va fi întotdeauna informat cu privire la sancţiunea primită. Sancţiunile sunt orientate către aspecte pozitive ale convieţuirii.

(3) Nu este admisă în şcoală nicio formă de pedeapsă corporală. Violenţa fizică, hărţuirea, furtul, minciuna sau limbajul vulgar nu sunt acceptate, indiferent cine le produce: elev, părinte sau personal al şcolii.

(4) În situaţia în care un elev este implicat într-un incident sau s-a observat în timp o deteriorare generală a comportamentului, şcoala va informa şi invita imediat familia la o discuţie de analiză. Se vor stabili de comun acord cu părinţii şi în conformitate cu regulamentul şcolii, măsuri pentru ameliorarea situaţiei .

Art. 117. (1) Sancţiunile însoțite de mustrare scrisă și scăderea notei la purtare se consemnează în registrul de procese-verbale ale Consiliului Profesoral, în dosarul Consiliului Clasei şi în catalogul clasei (cu precizarea documentului care a stat la baza scăderii calificativului/notei la purtare).

(2) Sancţiunile vor fi aplicate de către diriginte/învăţător sau director, după analizarea evenimentelor și stabilirea modalității de sancționare a elevului/elevilor în cauză.

(3) În cazul distrugerii bazei materiale a şcolii, părinţii  elevilor  vinovaţi  vor suporta  costurile  bunului deteriorat, iar în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (revine întregii clase); elevii care pierd cartea/cărţi împrumutate de la biblioteca şcolii, vor cumpăra cartea sau vor plăti  valoarea cărţiiei îşi pierd dreptul de a împrumuta cărţi până la recuperarea celor pierdute.

Art. 118. Criterii de acordare a notelor la purtare:

Pentru învăţământul clasele V-VIII:

Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru, din totalul orelor de studiu ,sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

-            între 10-19 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 9 şi mustrare scrisă

-            între 20-29 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 8 şi mustrare scrisă

-           între 30-39 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 7 şi mustrare scrisă

-            între 40-49 absenţ nemotivate=media la purtare va fi 6 şi mustrare scrisă

-            între 50-59 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 5 . mustrare scrisă

-            între 60-69 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 4 mustrare scrisă

-            între 70-99 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 3 .Dirigintele va înştiinţa printr-o adresă Circa de Poliţie prin care se va comunica faptul că minorul nu se prezintă la şcoală, pentru a fi luate măsurile legale asupra elevului şi tutorelui acestuia;

-            între 100-109 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 2 Dirigintele va înştiinţa printr-o adresă

Circa de Poliţie şi Autoritatea tutelară a sectorului 2, prin care se va comunica faptul că minorul nu se prezintă la şcoală, pentru a fi luate măsurile legale asupra elevului şi tutorelui acestuia.

-            peste 110 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 1.

Art. 119. (1) Contestațiile împotriva sancțiunilor se adresează în scris Consiliului de administrație al unității de învățământ în termen de 5 zile de la aplicarea sancțiunii.

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității de învățământ.. Hotărârea Consiliului de administrație este definitivă.

 

Secţiunea 7 – Transferul elevilor:

Art. 120. Consiliul de administraţie va aproba cererile de transfer ale elevilor care solicită să vină în şcoală, conform prevederilor legale și ținând cont de locurile disponibile.

 

Secţiunea 8– Încetarea calităţii de elev al Școlii Gimnaziale Nr 27

Art. 121. Calitatea de elev încetează:

(1) la absolvirea clasei a VIII-a.

(2) în cazul abandonului şcolar;

(3) în cazul transferului către o altă unitate de învăţământ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu