miercuri, 13 ianuarie 2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE - 5


CAPITOLUL VIII-PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Personalul Şcolii Gimnaziale 27


Art. 122. (1) În Şcoala Gimnazială Nr.27 personalul este format din personal didactic, didactic auxiliar şi personal administrativ sau nedidactic.

(2)               Structura, funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile personalului didactic și personalului didactic auxiliar, precum și modalitățile de ocupare a posturilor sunt reglementate de legislația în vigoare.

(3)               Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcţia generală de asistență socială şi protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.

(4)               Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată şi familială a acestuia.

(5)               Personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.

Art. 123. (1) Selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.

(2)               Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii de învățământ preuniversitar.

Art. 124. Personalul didactic. Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.

Art. 125. Se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează, conform legii.

Art. 126. (1) În Şcoala Gimnazială nr. 27 activitatea cadrelor didactice cuprinde:

a) activitatea de predare la clasă;

b) activitatea de pregătire a lecţiilor;

c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiintifică;

d) activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte;

e) activitatea de dirigenţie (dacă este cazul);

f) activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (dacă este cazul);

g) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii;

h) activitatea profesorului de serviciu;

i) alte atribuţii conferite prin decizii ale directorului şi/sau cele din fişa postului.

(2) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

Art. 127. Evaluarea personalului didactic şi nedidactic se face prin calificativ, pe baza punctajului acordat, conform metodologiei de evaluare a personalului din unităţile de învăţământ.

Art. 128. Atribuţiile profesorului de serviciu:

- Serviciul pe şcoală face parte din norma profesorilor, din fişa postului.

- Verifică prezenţa elevilor de serviciu şi coordonează activitatea acestora.

- În cazul unor evenimente deosebite de grave, profesorul de serviciu are obligaţia să anunţe conducerea şcolii şi agenţii de pază în vederea apelării serviciului de urgenţă, sau să apeleze direct serviciul 112;

- Nerespectarea  serviciului pe şcoală de către cadrele didactice reprezintă abateri de la regulament, iar repetarea acestora se consideră acte de indisciplină şi se sancţionează.

Art. 129. Atribuţiile personalului didactic auxiliar din compartimentul Secretariat-arhivă:

(a) să respecte programul de lucru;

(b) să asigure permanenţa în şcoală pe durata unui program care începe la 8:00 şi se termină la 16:30 ;

(c) să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vine în contact.

(d) să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de elevi şi de familile acestora: să nu transmită adrese, numere de telefon  sau alte date despre elevi, profesori sau părinţi, decât persoanelor autorizate .

(e) să-şi paroleze calculatoarele şi să nu transmită parola nimănui; în cazul în care persoane din şcoală sau din afara şcolii solicită anumite informaţii, aceastea vor fi furnizate numai cu acordul directorului, numai dacă este cazul şi numai de către persoana care le gestionează ;

(f) să informeze directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia ;

(g) să asigure transmiterea în timp util a tuturor informaţiilor, anunţurilor, convocărilor etc., venite în şcoală pe diverse canale.

Art. 130. Atribuţiile bibliotecarului:

(a) afişează şi respectă un program de lucru care să permită accesul la bibliotecă al elevilor şi profesorilor din ambele ture.

(b) informează directorul de două ori pe an în privinţa numărului de elevi şi de profesori care folosesc serviciul bibliotecii.

(c) ţine legătura cu toţi şefii de comisii cărora le prezintă oferte  de carte, manuale, reviste  etc. (d) organizează activităţi specifice – lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane etc.

(e) anunţă evenimente sau apariţii literare conducerii şcolii.

Art. 131. Obligaţiile personalului medical al şcolii:

(a) să asigure permanenţa în şcoală, atât pe durata cursurilor, cât şi în timpul altor activităţi şcolare:concursuri, examene naţionale, olimpiade etc ;

(b) să facă toate demersurile  necesare  pe lângă autorităţile  în drept pentru a asigura necesarul de medicamente sau materiale medicale necesare unei asistenţe medicale eficiente ;

(c) să monitorizeze atent starea de sănătate a elevilor cu antecedente medicale şi să informeze dirigintele sau familia dacă sunt necesare măsuri speciale ;

(d) să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă intervin probleme care necesită absenţa de la programul de lucru ;

(e) să discute cu dirigintele clasei atunci când constată că un anumit elev prezintă un număr mare de adeverinţe medicale şi să verifice dacă acel elev se află în evidenţele medicale ale cabinetului medicului de familie pentru probleme deosebite de sănătate.

(f) să verifice autenticitatea adeverinţelor medicale aduse de către elevi atunci când acestea i se par false.

Art. 132. Obligaţiile administratorului de patrimoniu:

(a) aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie şi consumabile ;

(b) controlează zilnic, înaintea începerii cursurilor, activitatea personalului de serviciu, având grijă să fie curăţenie în clase, toalete, holuri şi curtea şcolii ;

(c) controlează personalul serviciului mecanic ;

(d) ţine legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii administrative şcolii ;

 (e) sesizează în scris instituţiile furnizoare de servicii, în funcţie de nevoile şcolii ;

(f) informează în scris Direcţia de învăţământ a sectorului în cazul în care constată nereguli care prejudiciază şcoala din punct de vedere administrativ;

(g) monitorizează consumul de materiale pentru curăţenie şi-l adaptează la nevoile şcolii;

(h) face propuneri realiste pentru proiectul de buget al şcolii.

(i) răspunde de buna desfăşurare a programului ,,Cornul și laptele’’

(j) se preocupă de colectarea şi valorificarea materialelor refolosibile din şcoală .

 (k) răspunde de păstrarea patrimoniului şcolii.

Art. 133. Activitatea de pază se desfăşoară pe toată durata programului şcolar;

 (1)Atribuţiile de asigurare a pazei şi securităţii instituţiei sunt cele din anexa fişei postului;

(2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de învăţământ trebuie să se prezinte la serviciu cu 15 minute înaintea intrării în schimb.

(3)Primirea şi predarea postului se fac pe bază de proces verbal, în care sunt înregistrate evenimentele care au loc în timpul serviciului. În situaţii deosebite (agresare fizică, pătrundere în spaţiul şcolar, a unor persoane străine, prin efracţie, manifestarea unor atitudini şi comportament violent de către

unele persoane străine etc.), personalul de pază are obligaţia de a sesiza imediat conducerea şcolii şi, în funcţie de situaţie, de a solicita ajutor prin telefonul pentru situaţii de urgenţă-112.

(3) Personalul de pază asigură ordinea şi disciplina pe coridoare în perioada cursurilor. Colaborarea cu firma de pază se face conform Planului de pază aprobat de Poliţie.

 

Art. 134. DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ - SANCŢIUNI

(1) Orice actiune prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă sau dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară şi se sanctionează.

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) desfăşurarea altor activităti decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor deprogram;

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;

f) părăsirea sediului unitătii în timpul orelor de program fără aprobarea conducerii şcolii;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului şcolii;

h) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;

i) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în timpul programului sau prezentarea în stare de ebrietate la serviciu;

k)neefectuarea serviciului pe şcoală .

(2)În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt:

a) avertisment scris;

b) diminuarea calificativului anual;

c) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

d) retrogradarea din funcţie, cu diminuarea salariului corespunzător funcţiei pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

e) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

f) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a îndemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

 

CAPITOLUL IX –    DISPOZIŢII FINALE

Art. 135. (1) Prezentul regulament intră în vigoare din data aprobării lui de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.27.

(2) La începutul fiecărui an şcolar prezentul regulament precum şi ROFUIP, aprobat prin Ordinul MECȘ

5115/2014, vor fi prezentate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, elevilor şi părinţilor acestora, întocmindu-se procese verbale de luare la cunoştinţă a prevederilor acestora.

(3)Prezentul Regulament conţine 34 (treizeci şi patru) de pagini, a fost dezbătut şi adoptat de către Consiliul profesoral din data de 15 octombrie 2015 şi a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 15 octombrie 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu