miercuri, 13 ianuarie 2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE - 3


CAPITOLUL III - ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT- ŞCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 27.

 

SECȚIUNEA 1. CONDUCEREA ȘCOLII

Art. 12. Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 27 este asigurată de către Consiliul  de administraţie, de director şi de director adjunct. Conducerea acționează în comun alături de consiliul profesoral, comitetul de părinţi, consiliul școlar al elevilor, reprezentanții agențor economici și autorităţile administraţiei publice locale, în activitatea pe care o desfășoară.

 


III.1.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE


Art. 13. Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, a Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Art 14. Atribuțiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, cu ROFUIP şi LEN.

 


III.1.2. DIRECTORUL


Art 15. (1) Directorul exercită conducerea executivă a Şcolii Gimnaziale Nr. 27, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al şcolii.

(2) Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 27.”, este  direct subordonat I.S.M.B., îşi desfășoară activitatea în baza contractului de management educaţional şi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin conform Reg. de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar aprobat de M.E.C.Ș prin O.M. 5115/15.12.2014, şi stabilite prin fişa postului elaborată de I.S.M.B.

(3) Directorul şcolii elaborează fişa postului pentru directorul  adjunct, personalul didactic, personalul didactic auxiliar, nedidactic, responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice a căror activitate o coordonează.

(4) Directorul îndrumă şi controlează activitatea întregului personal salariat al Şcolii Gimnaziale Nr. 27. şi colaborează cu personalul  cabinetului medical şi stomatologic și consilierul școlii.

Art. 16. Directorul reprezintă Şcoala Gimnazială Nr. 27. în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

Art. 17. Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile directorului unităţii de învățământ preuniversitar sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare .

Directorul unității de învățământ preuniversitar are următoarele atribuții:

(a)               organizează activitatea educațională;

(b)               este reprezentantul legal al unității și realizează conducerea executivă a acestuia;

(c)               organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare;

(d)               asigură managementul strategic al unității în colaborare cu autoritățile locale;

(e)               asigură managementul operațional al unității de învățământ preuniversitar;

(f)                 asigură corelarea obiectivelor specifice unității cu cele la nivel național și local;

Art. 18. În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.

 

III. 1.3. DIRECTORUL ADJUNCT


Art. 19 (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului; acesta răspunde în faţa directorului, a Consiliului Profesoral, a Consiliului de Administraţie pentru activitatea proprie, conform fişei postului.

(2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din Şcoala Gimnazială Nr. 27 , îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.

(3) Directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale Şcolii Gimnaziale Nr. 27

(4)Directorul adjunct este președintele Comisiei de Control Managerial Intern.

 


 

Art 20. Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 27 este autorizată, în orice moment, să controleze respectarea prevederilor prezentului regulament şi respectarea prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezența elevului în cauză). Aceasta are autoritatea de a:

a) solicita elevilor să-și golească gențile şi buzunarele hainelor,  iar atunci când există suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie;

b) controla obiectele aduse de elevi, pentru a constata dacă exista obiecte interzise;

c) controla pe baze non-selective, iar acolo unde există, să controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise.

În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:

d) să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevilor care nu au respectat regulile.

e) să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar

 

Secţiunea 3 - ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII NR. 27


 

II.3.1.CONSILIUL PROFESORAL


Art. 21. (1) Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază într-o unitate de învățământ preuniversitar, cu personalitate juridică, constituie Consiliul profesoral al unităţii .

(2)               Ședințele consiliului profesoral al unității de învățământ preuniversitar se constituie legal în prezența a două treimi din numărul total al membrilor.

(3)               Directorul unităţii de învățământ preuniversitar numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale ședinţelor consiliului profesoral.

(4)               La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului școlar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

(5)               La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

Art. 22. Atribuțiile consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale MEN.

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

(a)               gestionează și asigură calitatea actului didactic;

(b)               propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

(c)               analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar;

(d)               alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;

(e)               dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;

(f)                 dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

(g)               aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ preuniversitar;

(h)               validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor de învățământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

(i)                 stabilește codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;

(j)                 decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

(k)               decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar, conform reglementărilor în vigoare;

(l)                 validează notele la purtare mai mici de 7, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învăţământul primar;

(m)             propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

(n)               avizează proiectul planului de şcolarizare;

(o)               validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ preuniversitar, în baza cărora se stabilește calificativul anual;

(p)               formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;

(q)               propune consiliului de administrație programele de formare și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;

(r)                propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “profesorul anului” personalului cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ preuniversitar;

(s)                acordă recomandările pentru concursul de obținere a gradațiilor de merit ;

(t)                 dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar;

(u)               dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a inspectoratelor şcolare județene/al municipiului București sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratelor şcolare județene/al municipiului București propuneri de modificare sau de completare;

(v)               dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

(w)             alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii ;

(x)               îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

III.3.2 Consilierul educativ


Art. 23. Consilierul educativ, numit și coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este cadru didactic titular.

(1)               Consilierul educativ își desfășoară activitatea pe baza prevederilor legale ale programelor și ale ghidului metodologic „Consiliere și orientare”, ale Strategiei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind educația formală și nonformală și a Strategiei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind reducerea fenomenului de violență în mediul școlar.

(2)               Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar în colaborare cu șeful comisiei diriginților și cei ai comisiei de învățământ primar, cu comitetul de părinți pe școală și cu reprezentanți ai consiliului școlar al elevilor pe școală.

Art. 24. Consilierul educativ are următoarele atribuţii:

a)                 coordonează activitatea educativă din școală;

b)                 elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituțională, cu planul de dezvoltare locală, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare județene /al municipiului București și MECȘ , în urma consultării părinților și a elevilor.

c)                  face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar;

d)                 analizează, semestrial, starea disciplinară a şcolii, absenteismul; realizează programele de prevenire şi intervenţie privind aspectele legate de delincvenţa juvenilă, violență etc.;

e)                  prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;

f)                   coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional;

g)                 diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ preuniversitar;

h)                 facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;

i)                   elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme educative;

j)                   propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;

k)                  îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare; monitorizează activitatea educativă desfăşurată de profesorii diriginţi;

l)                   elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, biserici, inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru protecţia mediului, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare;

m)               propune consiliului de administrație parteneriate educative extrașcolare cu palatele și cluburile copiilor, tabere școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate pentru activități extrașcolare;

n)                 propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanți la activități extrașcolare organizate de cadrele didactice din unitatea de învățământ preuniversitar, excursii, tabere, expoziții, simpozioane, seminarii, schimburi de experiență, competiții etc., organizate în țară și străinătate, în timpul anului școlar și le înaintează spre avizare inspectoratului școlar județean/al municipiului București. Listele vor fi însoțite și de acordul scris al părinților/reprezentanților legali;

o)                 organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

Art. 25. Activitatea desfăşurată de consilierul educativ se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație și care este parte a planului de dezvoltare a școlii.

 

III.3.3. Consiliul clasei


Art. 26. (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar și gimnazial şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră și reprezentanți ai elevilor și reprezentanți ai părinților cu statut de observatori.

(2)               Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial.

Art. 27. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a)                 analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

b)                 stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c)                  propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00 sau calificativelor mai mici de „Bine”;

d)                 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e)                  participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învățământul gimnazial,

f)                   propune profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învățământul gimnazial, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Art. 28. (1) Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(2)               Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.

(3)               La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva unităţii .

 

III.3.4 Profesorul diriginte

Art. 29. Profesorii diriginţi sunt numiţi de către directorul unităţii, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă, având în vedere principiul continuităţii.

Art. 30. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute de Ordinului 5132/ 2009.Ordinul Ordinului 5132/ 2009 se va regăsi în portofoliul dirigintelui.

(2)               Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.

(3)               Pentru activităţile educative dirigintele se află în subordinea  consilierului educativ care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ .

(4)               Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial, desfășoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.

Activităţile cuprind:

a)                 teme pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei și cu interesele sau solicitările elevilor;

b)                 teme privind educaţia sanitară, rutieră, educație civică, combaterea și prevenirea violenței elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de MEN în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

(5)               Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi părinților, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

Art. 31. Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial, are următoarele atribuţii:

(1) organizează şi coordonează:

a)                 activitatea colectivului de elevi;

b)                 activitatea consiliului clasei;

c)                  ședinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;

d)                 acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

e)                  activităţi educative şi de consiliere;

f)                   activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;

(2) monitorizează:

a)                 situaţia la învăţătură a elevilor;

b)                 frecvenţa la ore a elevilor;

c)                  participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d)                 comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;

e)                  participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

f)                   nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului instructiv-educativ;

(3)colaborează cu:

a)                 consilierul educativ şi cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b)                 cabinetul de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

c)                  conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d)                 comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii/reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

e)                  compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

f)                   persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

(4) informează:

a)                 elevii şi părinţii/reprezentanții legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii;

b)                 elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

c)                  părinţii/reprezentanții legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; consemnează în Caietul dirigintelui prezența nominală, lunară, pe bază de semnătură a părintelui/reprezentantului legal la școală în vederea cunoașterii evoluției copilului/elevului.

d)                 părinţii/reprezentanții legali în cazul în care elevul înregistrează cel mult 15 absenţe nemotivate; informarea se face în scris;

e)                  familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

1.                  îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

Art. 32. Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial, are următoarele responsabilități:

a)                 răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţii/reprezentanții legali şi consiliul clasei;

b)                 completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c)                  motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de regulamentele interne ale unităților de învățământ preuniversitar;

d)                 încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;

e)                  realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;

f)                   propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

g)                 completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează şi urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

h)                 întocmește calendarul activităților educative extrașcolare al clasei;

i)                   elaborează portofoliul dirigintelui.

 

III.3.5 Comisiile din unităţile de învăţământ preuniversitar


 

III.3.5.1 Catedrele/comisiile metodice


Art. 33. (1) În cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 27, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ.

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful comisiei metodice, numit de director, dintre membrii comisiei, în prima ședință a comisiei, la propunerea acestora și aprobat de consiliul de administrație.

Art. 34. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

a)                 elaborează programele de curriculum la decizia şcolii şi îl propune spre dezbatere consiliului profesoral.

b)                 elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

c)                  consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

d)                 elaborează instrumentele de evaluare şi notare;

e)                  analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

f)                   monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

g)                 organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;

h)                 organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

i)                   elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

j)                   implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;

k)                  realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii.

Art. 35. Atribuţiile responsabilului de catedră/comisie metodică sunt următoarele:

a)                 organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al catedrei, realizează instrumente de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern);

b)                 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuția de responsabil catedră/comisie metodică este stipulată în fișa postului didactic;

c)                  evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

d)                 monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii catedrei/comisiei;

e)                  răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

 

III. 3.5.2.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar


Art. 36. (1) La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 se înfiinţează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar elaborează şi adoptă propria strategie de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar.

Art. 37. (1) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este alcătuită din 4-5 membri:

- 1-2 cadre didactice alese de consiliul profesoral;           

- 1 reprezentant al părinţilor;

- 1 reprezentant al autorităţii locale cu competențe în domeniul combaterii violenței în rândul tinerilor;

- 1 reprezentant al autorităţii judeţene.

(2)               Componenţa Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.

(3)               Comisia are obligaţia de a susţine aplicarea Regulamentului intern al unităţii, de a colabora cu autorităţile judeţene/ale municipiului Bucureşti şi cu cele locale pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ preuniversitar.

(4)               Comisia elaborează un raport semestrial privind asigurarea siguranţei elevilor în unitatea de învăţământ preuniversitar.

Art. 38. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, asigurarea siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează de către administraţia publică locală, inspectoratele şcolare județene/al municipiului București și de organele Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 39. În Şcoala Gimnazială Nr. 27 o comisie desemnată de Consiliul profesoral și Consiliul reprezentativ al părinţilor, elaborează un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală al profesorilor, elevilor şi al vizitatorilor.

Art 40. (1) Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar sunt următoarele:

(a)   gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;

(b)   sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană/a municipiului București pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;

(c)    analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate;

(d)   realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, cu planul comisiei judeţene/a municipiului București şi cu planul managerial al directorului;

(e)    urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii;

(f)     evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu;

(g)   elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei judeţene/a municipiului București pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

(2)               Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se desfăşoară după un regulament propriu, discutat şi aprobat în Consiliul de administraţie.

Art 41.(1) Consiliul profesoral, cu acordul Consiliului reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.27 cel puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea.

(2)               Semnele distinctive prevăzute la alin.1 al acestui articol vor fi comunicate organelor Ministerului Administrației și Internelor.

 

III. 3.5.3.Comisia de disciplină


Art. 42.(1) La nivelul școlii se înfiinţează comisia de disciplină pentru elevi.

(2)               Comisia de disciplină pentru elevi va fi formată din reprezentanţi ai corpului profesoral

(3)                Componenţa comisiei de disciplină pentru elevi se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.

Art. 43 (1) Atribuţiile comisiei de disciplină pentru elevi sunt următoarele:

(a)               cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în consiliul profesoral;

(b)               propune, după caz, Consiliului profesoral sau Consiliului de administraţie sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu regulamentul intern;

(c)               propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit abateri;

(d)               verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii diriginţi.

(2)               Activitatea comisiei de disciplină se desfăşoară în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 44 (1) Comisia de disciplină a personalului din unitatea de învăţământ preuniversitar funcţionează respectând prevederile legale.

(2)               Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt:

-          prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă angajatul cercetat disciplinar ca fiind nevinovat, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

-          garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului cercetat disciplinar de a fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a prezenta dovezi în apărarea sa;

-          obligaţia comisiei este de a proceda la soluţionarea cauzei cu respectarea termenului de 30 de zile, conform prevederilor legale;

-          legalitatea sancţiunii, conform căreia pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege, conform prevederilor legii;

-          unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară.

Art. 45.(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.

(2)               Propunerea pentru sancţiunile disciplinare, cercetarea acestora, comunicarea și contestarea deciziilor respectă prevederile legii.

 

Art. 46. Directorul numește la începutul anului şcolar Comisia Protectia, Igiena şi Securitatea Muncii şi stabilește atribuţiile şi responsabilităţile comisiei.

 

Secţiunea 4– Organizarea activităţilor


Art. 47. (1) În Şcoala Gimnazială Nr. 27 programul şcolar se desfăşoară cu respectarea Planurilor cadru în vigoare, aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale,

(2) Şcoala construieşte schema orară proprie pe baza planurilor cadru de învăţământ elaborate de MECȘ, pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională şi a Ofertei educaţionale a şcolii.

(3) Conţinuturile studiate şi competenţele vizate sunt în conformitate cu Programele naţionale.

Art. 48.(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar şi gimnazial, includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie.

Art. 49. În Şcoala Gimnazială Nr. 27 oferta de tip CDS (curriculum la decizia şcolii) se axează pe o gamă variată de cursuri opţionale alese de către elevi şi părinţi, cursuri ce se desfăşoară pe baza unor programe elaborate de profesorii şcolii, aprobate ulterior de consiliul de administraţie şi avizate de inspectorul de specialitate al ISMB, sau programe elaborate de M.E.C.Ș. în cadrul unor parteneriate.

Art. 50. Programul de funcţionare al instituţiei noastre de învăţământ este între orele 8,00 - 19.00; cursurile se desfăşoară în două schimburi de luni pânã vineri,după cum urmează:

·         pentru clasele preprimar şi primar cursurile încep la ora 8.00 şi se termină la ora 11.50 sau 12.50 după orar.

·         pentru clasele gimnaziale cursurile se desfăşoară între 12-19,conform propriului orar

(2) Orele de curs au durata de 50 de minute, cu pauze între ele de 10 minute, cu excepţia situaţiilor speciale aprobate de ISMB.

(3) La clasa pregătitoare ora de curs are o durată de 45 de minute fiind urmată de o pauză de 15 minute;

(4) Elevii se prezintã cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului;intrarea elevilor se face pe poarta elevilor, pe baza carnetului de elev/legitimaţiei.

(5) Personalul didactic auxiliar, administrativ, personalul de îngrijire şi de pazã, lucrează conform unui

program întocmit de comun acord cu şefii de compartimente şi avizat de conducerea şcolii:

- Serviciul Secretariat-Arhivă îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii” zilnic, între orele 11.20-

13.30, cu excepţia zilei de vineri;

- Personalul de îngrijire lucrează între orele 6.30-14.30 (schimbul 1) şi 13.30-21.30 (schimbul 2);

- Biblioteca funcţionează între orele 9.00-17.00;

- Cabinetul medical: luni, marţi, miercuri: 14.30-19.30.;

- Cabinetul dentar: luni, miercuri:13-20;marţi, joi şi vineri:7.30-14.30.

În funcţie de nevoile şcolii, programul personalului de întreţinere şi de îngrijire poate fi modificat; se va stabili un program adecvat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 51. (1) Ieşirea elevilor din şcoală este permisă numai după încheierea orelor de curs.

(2) În situaţii deosebite, elevii pot ieşi cu bilet de voie având semnătura dirigintelui sau a directorului, numai dacă părinţii vin să-i preia de la şcoală. şi se legitimează la badyguard;

(3) În cazul elevilor care sunt preluaţi de la şcoală în mod constant de către părinţi, părintele anunţă învăţătorul/dirigintele când preluarea copilului de la şcoală va fi făcută de altă persoană; părintele va fi obligat să furnizeze datele de identificare ale persoanei respective, iar aceasta se va legitima la intrarea în şcoală.

Art. 52. (1) Absenţele de la program ale personalului şcolii trebuie să fie însoţite de certificatul medical (concediul medical) prezentat până în ziua de 30 a lunii respective. În caz de boală se anunţă conducerea şcolii, secretariatul şi şeful de catedră pentru asigurarea suplinirii sau se adresează o cerere de învoire conducerii care va fi ulterior avizată de director.

(2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru concediile fără plată, se depun la direcţiune de regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu